B meson decays to charmless meson pairs containing eta or eta' mesons